Close
k

Projects

Contact

News

Let's connect

general-terms

Artikel 1: Algemeen

BrandingPro is de verzamelnaam voor alle marketing, web en branding services geleverd door de vennootschap Equ.Media, gevestigd te Langendamdreef 22, 9880 Aalter.

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Equ.Media. Indien Equ.Media afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het leveren van een door de klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van Equ.Media tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het ogenblik dat Equ.Media de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door Equ.Media vooropgestelde prijs die door de klant werd betaald.

Artikel 2: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending van ten vroegste twee maanden en ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. Let op, de KMO Site Service vormt een uitzondering op de éénzijdige opzegging, volgens art. 11. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen die door Equ.Media op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen slechts een geldingsduur van 30 dagen. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 4. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van uitgevoerde betalingen.
De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Equ.Media worden gewijzigd gedurende de looptijd van het contract. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijke communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het contract kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de klant dient te gebeuren per aangetekende zending binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving.

3.1 Services en overeenkomsten
Tenzij anders vermeld worden volgende tarieven gehanteerd bij service overeenkomsten in regie. Deze overeenkomst is steeds van toepassing indien opdrachten op vraag van de klant worden uitgevoerd, en deze opdrachten niet zijn opgenomen in de overeengekomen offerte.

– regie tarief fix consultant: 85 euro (ex. 21% BTW) per uur.
– regie tarief senior consultant: 130 euro (ex. 21% BTW) per uur.

Tarieven zijn exclusief eventueel gemaakte kosten*. Voor marketing en website aanpassingen wordt steeds het junior consultant regie tarief toegepast. Administratieve, legale en bestuursmatige ingrepen vallen onder het senior consultant tarief.

Gemaakte kosten zijn:

– transport: 0,4 euro (ex. 21% BTW) per km rekenend van ons dichtbij zijnde kantoor tot de locatie en terug.
– aangetekende schrijven: normaal tarief wordt doorgerekend.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door Equ.Media opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Equ.Media en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 5 kalenderdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 20% met een minimum van 100,00 EUR. Alle diensten die Equ.Media levert zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd. Daardoor is het herroepingsrecht niet mogelijk en bevestigt de klant dat hij het herroepingsrecht niet kan uitoefenen.

Artikel 5: Ontbinding van de overeenkomst

Equ.Media kan te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de klant meer dan 45 dagen na factuurdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende factuur te betalen, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum tenzij de klant de factuur conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd. Ook bij schending van één van de bepalingen in artikel 7 door de klant of gebruiker, kan Equ.Media te allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden. Dit betekent dat de domeinnaam, hosting account of server van de klant buiten gebruik wordt gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de klant en/of Equ.Media om de ontbinding van de overeenkomst en, eventueel met schadevergoeding, te vorderen op grond van artikel 1184 BW.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen

Het correct uitvoeren van de betaling door de klant en de ontvangst van een welkomstmail en factuur van Equ.Media is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de klant van de domeinregistratie door Equ.Media. Als zou blijken dat Equ.Media de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de klant, bv. door foutieve informatieverstrekking door de klant, is de klant gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v. 30 EUR te betalen aan Equ.Media, onverminderd het recht van Equ.Media om een grotere schadevergoeding te vorderen. De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) of ICANN (http://www.icann.org)). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en verklaart dat Equ.Media hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor specifieke voorwaarden verwijst Equ.Media naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen. Equ.Media draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de beslissing van de klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz… De klant zal Equ.Media telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam op verzoek van de klant.

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik

Ook als de klant niet de gebruiker is, blijft de klant aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde dienst of het geleverd goed. Bij misbruik van de geleverde dienst of het geleverd goed, behoudt Equ.Media zich het recht voor om de toegang tot deze diensten of goederen tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de klant. Equ.Media begrijpt onder misbruik en verbiedt onder meer expliciet doch niet uitsluitend het volgende op al haar systemen, ongeacht het goed of de dienst:

– Onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk;
– Het versturen van spam (ongevraagde e-mail);
– Het gebruik van de systemen om onwettige activiteiten uit te voeren;
– Alle (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving;
– Het opstarten van processen op de servers of systemen waar de gebruiker geen beheerderstoegang heeft;
– Het uitvoeren van taken of bewerkingen dewelke schade of hinder kunnen veroorzaken tot de systemen of voor andere gebruikers.

Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (SPAM) via de servers en het netwerk van Equ.Media is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door Equ.Media wordt gehost. Voor opt-in mail(ing)s is er een limiet van 500 e-mails per 24 uur. Equ.Media heeft het recht de door de klant/gebruiker geplaatste inhoud te controleren indien zij hiertoe redelijkerwijs aanleiding ziet en wanneer zij vermoedt dat de algemene gebruikersvoorwaarden mogelijk geschonden worden. Wanneer aan Equ.Media door een derde kennis wordt gegeven van eventuele onwettige activiteiten of informatie, en voor zover deze kennisgeving niet van elke ernst ontdaan is, zal de klant er zich van bewust zijn dat Equ.Media zal handelen overeenkomstig haar wettige verplichtingen in het kader van de Wetgeving op de informatiemaatschappij. Equ.Media behoudt zich alsdan ook alle rechten voor om, in afwachting van verdere beslissingen door de bevoegde diensten, de vermoede onwettige activiteiten of informatie te blokkeren voor het publiek. Equ.Media kan voor een dergelijk handelen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de klant, wat ook de schade moge zijn. Alle schade en kosten die Equ.Media heeft geleden als gevolg van acties of inhoud van de gebruiker of klant, of door een schending van de voorwaarden door de gebruiker of klant, zullen verhaald worden op de klant. Equ.Media is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen. Van de klant wordt verwacht de nodige beveiligingen te voorzien en alle inhoud up-to-date te houden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

In geen geval is Equ.Media aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst- of omzetderving, inkomstenverlies, personeels- en administratiekosten, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, enz. Equ.Media kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Equ.Media netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Equ.Media. Equ.Media kan ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met Equ.Media gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. Ongeacht de aard van de schade en de graad van de fout, zal de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Equ.Media volgens of in verband met een met Equ.Media gesloten overeenkomst, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het totaal bedrag van de door de klant betaalde koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de goederen of van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 9: Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Equ.Media, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Equ.Media tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Equ.Media toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten en dat laten weten op volgend adres: admin@equmedia.be. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot admin@equmedia.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Equ.Media behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Equ.Media en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Equ.Media of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equ.Media de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Equ.Media of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. Equ.Media staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Equ.Media geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

11 Serviceovereenkomst KMO
De Serviceovereenkomst KMO is een speciale formule voor het onderhoud van digitale platforms ontworpen door Equ.Media gcv. Door akkoord verbindt de klant zich voor een overeenkomst van 4 jaar startend op de creditdatum van de geleverde factuur. De betaling of ontbrekend protest geven een akkoord van overeenkomst.

Inclusief in deze overeenkomst worden aangeboden: Kleine werken: met een maximaal van 6 maal 1 uur of 12 maal een half uur. Alle meerwerken worden volgens tarieven in 3.1 in regie gefactureerd. Thans zal de klant op de hoogte gesteld worden hiervan.
Inclusief in deze overeenkomst worden aangeboden: Een jaar overeenkomst voor één domeinnaam alsook een jaar overeenkomst voor een basis hosting pakket ( 250 MB /RAM, 1x CPU, 500 MB SSD Opslag, shared hosting).
– Meerprijs voor een SSL certificaat bedraagt bij installatie 150 EUR (ex. 21% BTW), daarna jaarlijks per hernieuwing 30 EUR (ex. 21% BTW).
Inclusief in deze overeenkomst worden aangeboden: Databse en website back up service, minimaal 1 backup per maand. Meerdere op specifieke vraag van de klant.
– Terugplaatsen van een back up in geval van foute bewerking klant en indien de bewerking + 1 uur duurt wordt gerekend in regie volgens tarieven 3.1.

De Serviceovereenkomst KMO wordt aangeboden aan een totaal van 1 EUR (ex. 21% BTW) per dag. Hogere hosting voorwaarden kunnen een wijziging op dit tarief betekenen.

11.1. ontbinding Serviceovereenkomst KMO
Een eenzijdige ontbinding van het Serviceovereenkomst KMO contract voor het beëindigen van de vier jaar overeenkomst geeft recht op een schade ontbindingsbedrag van 50% van de resterende periode tbv Equ.Media gcv. De Serviceovereenkomst KMO kan mits deze schadeloosstelling ten alle tijden stop gezet worden.
Termijnen van opzegging worden uitgevoerd volgens artikel 2 in deze algemene voorwaarden.

Bij stopzetting van overeenkomst worden bijkomende prijzen in rekening gebracht in volgende situaties:
– overdracht domeinnaam (verlenen transfercode aan klant): 250 EUR (ex. 21% BTW)
– bronbestanden INHOUD website afdragen aan klant in WP archief (database) formaat: 750 euro (ex. 21% BTW)
– bronbestanden WEBSITE design + INHOUD afdragen aan klant in WP archief (database) formaat: 1000 euro (ex. 21% BTW)

Artikel 12: Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst gesloten met Equ.Media voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Equ.Media. Indien een bepaling van een met Equ.Media gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en e-mailadressen van de klant moeten onmiddellijk door de klant aan Equ.Media worden meegedeeld. Indien de klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan Equ.Media de kosten voor opzoekingswerk of geretourneerde zendingen verhalen op de klant.

Artikel 13: Onderaannemingen

Equ.Media Comm. V is toegestaan om projecten in onderaanneming uit te voeren. Equ.Media Comm. V. neemt daarin de verantwoordelijkheid ten aanzien van de overeengekomen kwaliteitscontrole, timing en project uitvoering. In geenszins zal een onderaannemer daarbij rechtstreeks in contact staan met de eindklant.

Ontbinding met een onderaannemer kan zich voordoen, waarop Equ.Media nadien de eigen verantwoordelijkheid neemt tot het goed afwerken van het project ten aanzien van de klant.

Artikel 13.1 timing

In geen geval kan een project met onderaanneming gevolg geven voor afwijken van vooropgestelde timings tussen Equ.Media Comm. V. en de eindklant.

Bij eventuele vertragingen is de belopen schade steeds ten gevolge van de aantoonbare oorzaak.
Artikel 13.2 ontbinding

Indien een onderaannemer vroegtijdig de overeenkomst ontbindt is deze gebonden een schadevergoeding te betalen aan Equ.Media. Deze wordt begroot op minimaal 50% van de overeengekomen offerteopdracht.
Indien Equ.Media Comm. V. de overeenkomst vroegtijdig ontbindt is deze gebonden de reeds gepresteerde uren van de onderaannemer te vergoeden volgens procentuele verhouding offerteopdracht.

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze overeenkomst gesloten met Equ.Media is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Gent.

Laatst bijgewerkt 01.06.2020